PRIVACY STATEMENT
 
Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma Sunway Education & Technology Group B.V., kantoorhoudende te (2289 CX) Rijswijk, aan de Laan van Oversteen 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72918330, www.hoitalent.com.
 
1.Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Sunway Education & Technology Group B.V. verstrekt - bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier, onze website of bestellingen die u bij ons plaatst – en op de verwerking daarvan door Sunway Education & Technology Group B.V. en door Sunway Education & Technology Group B.V. ingeschakelde derden. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sunway Education & Technology Group B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
2.Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres van een websitebezoeker.
 • Bankrekeningnummer.
 • Soort identiteitsbewijs.
 • Nummer identiteitsbewijs.
 • Wechat nummer.
 • 1 op 1 coaching email account (geregistreerd door HoiTalent).
 
3.Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn
 
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sunway Education & Technology Group B.V.. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het verlenen van onze diensten, waaronder de uitvoering van een (cursus) overeenkomst, inclusief het inschrijven en administreren van een cursist.
 • Het afhandelen van uw betaling / het innen van onze facturen.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder(s).
 • Om u te kunnen aanschrijven en / of met u te kunnen bellen, e-mailen of chatten indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website.
 • Om goederen bij u af te (laten) leveren of aan u toe te (laten) zenden, waaronder cursusmateriaal.
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Werving en selectie (sollicitatie).
 
4.Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 
5.Verstrekking aan derden
Sunway Education & Technology Group B.V.en haar werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Contactgegevens worden doorgegeven aan Blik op Werk ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
 
6.Beveiliging persoonsgegevens
Sunway Education & Technology Group B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technisch en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Sunway Education & Technology Group B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Sunway Education & Technology Group B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 
7.Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
 
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
8.Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 
Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Sunway Education & Technology Group B.V. gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 
9.Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres info@hoitalent.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart / onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.
 
10.Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of informeert u ons via het e-mailadres info@hoitalent.com.